Informatie voor kerkenraden

Onderweg met God - Spirituele begeleiding voor kerkenraden en predikanten

Onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van de gemeente


Een voorbeeld


U zit in een proces van krimp in de kerk en overweegt om het kerkgebouw af te stoten en in te trekken bij een naburige gemeente. Veel energie en tijd gaat zitten in het rendabel krijgen van het nieuwe gebouw en de organisatie. Geestelijke begeleiding kan u helpen om aandacht te krijgen voor de geestelijke kant.

Het is goed elkaar verhalen te vertellen om Gods stem op het spoor te komen in dit proces.

- Door elkaar te vertellen wat het gebouw voor u betekend heeft, hoe u iets van God hier ontmoette. Samen te rouwen

  en te zien hoe u de betekenis mee kunt nemen in de nieuwe toekomst van de gemeente.

- Door elkaar te vertellen wat de momenten zijn waarop u dacht: dit maakt voor mij kerkzijn uit. Spreken over waar u

  merkt dat God zegenend aanwezig was en kan blijven.

- Door met elkaar te zIen: we staan op een kruispunt. Hoe we kerk zijn moet een nieuwe vorm krijgen. Het is als een

  doopritueel, sommige zaken leggen we af. Toch staan we niet alleen, we kunnen ook nu afstemmen op Gods

  aanwezigheid. Langzamerhand ontdekken we: in het gemis komt er een nieuw verhaal. We staan op tot nieuw leven.

 

Gemeente als oefenplaats

 

In het hectische moderne leven komt er veel op je af als mens. Elke week een uur samenkomen om te lezen, bidden en zingen ervaren velen als een rustpunt in de week. God, ga gij uw weg met mij, bidden we. Het is een goed voorbeeld van wat een kerk is: een oefenplaats om te leven uit vertrouwen op de Eeuwige.

 

Back to basics

 

Als kerk op weg naar 2025 zijn we in een proces van herschikking en afslanking bezig. Veel energie van kerkenraadsleden en anderen gaat zitten in het overeind houden van de organisatie en ook is er veel terechte zorg voor de toekomst van de gemeente.

 

Wat kan spirituele begeleiding u bieden?

 

· U trekt met elkaar tijd uit om te zien waar God in uw eigen leven aanwezig is.

· Dat is back to basics: de kerk wordt een oefenplaats voor uw eigen leven.

· U ontdekt als kerkenraad of als werkgemeenschap hoe u Gods aanwezigheid opmerkt in het leven van uw eigen

  gemeente.

· Dit is een bron van vreugde (en feest zonder einde, zegt frere Roger van Taizé) en geeft aanleiding tot

  onbekommerdheid.

· Niet langer bent u gevangen in een secularisatieframe (Paul) met het idee dat de krimp onafwendbaar is, waar je je tegen

  moet verzetten of je brommend bij neer moet leggen. Maar u ziet de kerk als een kerk onderweg, zoals de kerk dat altijd

  geweest is, van de Emmausgangers af.

· De problemen zijn niet verdwenen, maar ze zijn wel lichter geworden om te dragen en er als kerkenraadsleden mee te

  werken en in te leven.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

 

· Iemand van het Netwerk Geestelijke Begeleiding kan u als kerkenraad begeleiden in een of meerdere vergaderingen.

· Collatio-gesprek - dat betekent een van hart tot hart gesprek. Oprecht uitwisselen wat je gelooft, wat de gemeente voor

  je betekent, je droom voor je leven of het leven van de kerk. Het is ook: elkaar gunnen dat je inzicht of geloof ontvangt.

  Leren kijken door Gods ogen naar wat er gebeurt. Ook als een kerkdienst of bijeenkomst ‘minder goed gegaan is’.

· Lectio divina, bijbellezen in 4 stappen vanuit je eigen leven of het leven van de gemeente. Waarin de vraag centraal staat:

  hoe spreekt de tekst tot mij of ons en hoe kunnen we daar antwoord op geven in ons leven?

· Leren onderscheiden wat belangrijk is op de geestelijke weg van de gemeente; schrijven van een spirituele biografie van

  de gemeente; bv. wat maakt de gemeente voor mij belangrijk? Wat is mijn of ons verlangen?

· Eigenaarschap: in onze samenleving willen mensen de regie over hun bestaan, invulling en zingeving. Als kerkenraad of 

  werkgemeenschap kun je ruimte maken voor verschillende perspectieven en geloofswijzen, vanuit de diepe overtuiging

  dat God elk mens volledig ziet zoals die is. Gods perspectief omvat al onze perspectieven.

· Leren besturen vanuit verwondering over Gods grote daden, wat ontkrampt.

· Samen eten, samen vieren van Gods goedheid; samen delen etc.

 

Voor meer informatie kunt u contact met opnemen met de stuurgroep via het contactformulier.